ARTIKEL 1 DEFINITIES
ARTIKEL 2 ALGEMEEN
ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 6 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 7 DUUR VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 8 PRIJZEN EN TARIEVEN
ARTIKEL 9 BETALINGEN
ARTIKEL 10 OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 11 OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 13 OVERMACHT
ARTIKEL 14 VERPLICHTINGEN SOPRO
ARTIKEL 15 DSL / BREEDBANDDIENSTEN
ARTIKEL 16 ONDERHOUD EN BUITENGEBRUIKSTELLING VAN DE DIENSTEN
ARTIKEL 17 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
ARTIKEL 18 ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
ARTIKEL 19 AFLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE VAN PROGRAMMATUUR
ARTIKEL 20 INTELLECTUELE EIGENDOM
ARTIKEL 21 ANNULERING OPDRACHT ONTWIKKELING PROGRAMMATUUR
ARTIKEL 22 WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
ARTIKEL 23 VERJARINGSTERMIJN
ARTIKEL 24 CONSUMENTENBEPALINGEN
ARTIKEL 25 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a. SOPRO, de  venootschap onder firma: Solution Providers, gevestigd te Ossendrecht, kantoorhoudend aan het adres Zuidzijde Haven 39a, 4611 HC Bergen op Zoom, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te West Brabant, onder nummer: 20091307;

b. Klant: iedere partij die een overeenkomst aangaat met SOPRO ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten;

c. Webhosting; het door SOPRO aan haar klanten bieden van ruimte voor een website op de servers van SOPRO, de eigen servers van de klant met de daarbij behorende toegang tot het Internet en het leveren van periodieke diensten, alles in de ruimste zin des woords;

d. Softwareontwikkeling: het voor klanten ontwikkelen van een set commando’s die als geheel kunnen worden aangemerkt als computerprogrammatuur alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten, alles in de ruimste zin des woords;

e. Gebruikersnaam: een unieke code / naam, uitgegeven door SOPRO, die samen met het “Wachtwoord” toegang geeft tot de Diensten geleverd door SOPRO;

f. Wachtwoord: een geheime code bestaande uit cijfers, letters en/of ander leestekens bij voorkeur een combinatie daarvan, in eerste instantie uitgegeven door SOPRO en meestal te wijzigen door de Klant, die samen met de Gebruikersnaam toegang geeft tot de Diensten van SOPRO;

g. E-mailadres: het bij SOPRO geregistreerde unieke elektronische postadres van een Klant waarnaar de Gebruikersnaam en het Wachtwoord, alsmede overigens berichtgeving worden verzonden en waarmee elektronisch berichten uitgewisseld kunnen worden;

h. IP adres: een unieke cijfercode uitgegeven door SOPRO aan de klant. Dit adres blijft eigendom van SOPRO.

i. Software: de door SOPRO aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur en gegevensdragers die de toegang tot het Internet mogelijk maken;

j. Access dienst: een dienst waarmee toegang tot het internet is te verkrijgen door middel van DSL, inbel, glasvezel of ethernet en gebruik kan worden gemaakt van breedbanddienstverlening;

k. Netwerkaansluitpunt: een eindpunt van het vaste Telecommunicatienetwerk dat dient voor het aansluiten van Randapparaten, met de Voorzieningen die nodig zijn om toegang te bieden tot het Internet en gebruik te kunnen maken van breedbanddienstverlening;

l. Randapparaten: apparaten die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie;

m. Telecommunicatienetwerk: de apparatuur en andere technische middelen die overdracht en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Netwerkaansluitpunten, via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen in de ruimste zin van het woord;

n. Voorzieningen: onderdelen van het Telecommunicatienetwerk, zoals kabels, apparatuur en Netwerkaansluitpunten, die ten behoeve van de toegang tot het Internet dan wel DSL worden gebruikt;

o. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die integraal onderdeel uitmaken van elke overeenkomst tussen SOPRO en een Klant;

p. Diensten: de door SOPRO aan Klanten te leveren diensten via de technische infrastructuur van SOPRO onder meer bestaande uit (1) het verlenen van toegang tot het Internet, (2) de mogelijkheid e-mail te ontvangen en te verzenden via een E-mailadres, (3) Webhosting, (4) Softwareontwikkeling en (5) Domeinnaamregistratie;

q. Aanmelding: het schriftelijk dan wel online op de website van SOPRO invullen van een aanvraag- dan wel opdrachtformulier en daarmee tevens het accepteren van deze Voorwaarden;

r. Aanvaarding: de acceptatie van de (aanmelding van de) Klant door SOPRO;

s. Domeinnaam: een unieke naam al dan niet gekoppeld aan een website en geregistreerd op naam van een Klant;

t. Domeinnaamregistratie: de registratie van een bepaalde naam gevolgd door een extensie in een daartoe te houden register op naam van een Klant.

u. Fair Use Policy: richtlijn(en) voor het maximale verbruik van dataverkeer, schijfruimte en/of belasting van het Internet dan wel het SOPRO Netwerk door de Klant, nader te bepalen in aanvullende voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is;

v. Gedragsregels: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (netiquette) (link) en toekomstige toepassingen ervan;

w. Overeenkomst: de overeenkomst tussen SOPRO en een Klant op grond waarvan door SOPRO Diensten aan de Klant worden geleverd dan wel de overeenkomst tussen SOPRO en een Klant waarbij SOPRO bepaalde opdrachtwerkzaamheden voor de Klant verricht dan wel de overeenkomst waarbij de Klant bepaalde producten van SOPRO koopt;

x. Aansluiting: de toegang tot de Diensten van SOPRO via Netwerkaansluitpunten;

y. Line sharing: de technische mogelijkheid om een vaste telefoonaansluiting geschikt te maken voor DSL en daarbij de reeds bestaande spraakfunctie te behouden.

 

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij SOPRO zaken en/of diensten van welke aard ook aan een Klant levert, ook indien deze zaken of diensten niet (nader) in deze Voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.2. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Klant, voor de uitvoering waarvan door SOPRO derden dienen te worden betrokken.

2.3. Alle aanbiedingen van SOPRO zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele verkoop-, inkoop-, leverings- of andere voorwaarden van een Klant wordt door SOPRO uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SOPRO en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

ARTIKEL 3 - AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1. Alle aanbiedingen van SOPRO zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door SOPRO gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven. SOPRO is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk dan wel elektronisch binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder eventueel verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht SOPRO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Een Overeenkomst tussen SOPRO en de Klant komt tot stand na Aanmelding door de Klant en Aanvaarding/ bevestiging daarvan door SOPRO. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bevestiging hiertegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

4.2. Aanmelding door de Klant geschiedt door het schriftelijk dan wel online invullen van het daartoe bestemde aanvraag- dan wel opdrachtformulier en het daarmee door de Klant accepteren van deze Voorwaarden die met het aanvraag- dan wel opdrachtformulier aan de Klant zijn toegezonden dan wel waarnaar online door SOPRO wordt verwezen op haar internetsite (www.sopro.nl).

4.3. SOPRO heeft evenwel het recht een Klant om haar motiverende redenen te weigeren. Omtrent de reden van weigering is SOPRO niet gehouden een verklaring te geven.

4.4. Nadat een Overeenkomst tussen SOPRO en de Klant tot stand is gekomen stelt SOPRO de Klant, indien van toepassing, in het bezit van een Wachtwoord en een Gebruikersnaam.

4.5. De Gebruikersnaam in combinatie met het Wachtwoord gelden als elektronische handtekening dan wel elektronisch identificatiemiddel en elektronische legitimatie van de Klant voor de toegang tot de Diensten en het kopen van door SOPRO aangeboden producten.

4.6. De rechten uit hoofde van een Overeenkomst zijn door de Klant niet overdraagbaar aan derden.

 

ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. SOPRO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en de door partijen overeengekomen kwalificaties.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SOPRO het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SOPRO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SOPRO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SOPRO zijn verstrekt, heeft SOPRO het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

5.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SOPRO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en of betaald, waarbij betaling geldt als acceptatie conform opdracht van hetgeen is opgeleverd.

5.5. Indien door SOPRO of door SOPRO ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen andere locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.6. De Klant vrijwaart SOPRO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

 

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door de Klant aanvullingen, aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst dan kan er, uitsluitend naar het oordeel van SOPRO, sprake zijn van meerwerk dat door SOPRO op basis van het gebruikelijke tarief aan de Klant in rekening zal worden gebracht. SOPRO is echter niet verplicht om aan een dergelijk meerwerkverzoek van de Klant te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullingen, aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.

6.2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.3 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SOPRO zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. In het geval als bedoeld in lid 6.1 aanvaardt de Klant reeds bij het doen van diens meerwerkverzoek dat het tijdstip van voltooiing en/of de continuïteit van de werkzaamheden en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.

6.4 Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SOPRO de Klant hierover tevoren inlichten.

6.5. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal SOPRO daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

6.6. In afwijking van lid 6.4 zal SOPRO geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan haar kunnen worden toegerekend.

 

ARTIKEL 7 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST

7.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die partijen zijn overeengekomen, bij gebreke waarvan de Overeenkomst geldt als aangegaan voor de duur van twee (2) jaar.

7.2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Klant SOPRO derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

7.3. De duur van de Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk door partijen overeengekomen periode, tenzij de Klant of SOPRO de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor het einde van de betreffende periode.

 

ARTIKEL 8 – PRIJZEN EN TARIEVEN

8.1. De Klant is aan SOPRO vergoedingen verschuldigd voor de door hem afgenomen Diensten en/of gekochte producten volgens daarvoor vastgestelde tarieven en/of prijzen. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen en/of periodiek verschuldigde bedragen. Alle bedragen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder eventueel verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

8.2 SOPRO is bevoegd na schriftelijke berichtgeving aan een Klant en met inachtneming van een termijn van zes (6) weken de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en Diensten te verhogen. Prijsverlagingen worden per contract verlenging doorgevoerd. Behoudens voor zover anders is overeengekomen, kunnen de tarieven en prijzen door SOPRO tweemaal per kalenderjaar gewijzigd worden.

8.3. Indien SOPRO met de Klant een vaste prijs of een vast (uur)tarief overeenkomt, is SOPRO niettemin gerechtigd tot verhoging van deze vaste prijs of dit vaste (uur)tarief. SOPRO mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.
Bovendien mag SOPRO een vaste prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SOPRO zelf, dat in redelijkheid niet van SOPRO mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vaste prijs.

8.4. SOPRO zal de Klant het voornemen tot verhoging van de vaste prijs of het vaste (uur)tarief schriftelijk kenbaar maken. SOPRO zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Bij prijs- of tariefverhogingen van 15% of meer is de Klant gerechtigd binnen zeven (7) dagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van SOPRO genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

8.5. SOPRO biedt de klant de mogelijkheid zijn dataverkeer te monitoren. Indien de in de overeenkomst vastgestelde limiet wordt overschreden, wordt het extra afgenomen dataverkeer achteraf gefactureerd.

 

ARTIKEL 9 – BETALINGEN

9.1 De Klant is verplicht betalingen voor Diensten van SOPRO bij vooruitbetaling per kwartaal, per jaar, per twee jaar dan wel bij nader vast te stellen termijn aan SOPRO, door middel van automatische incasso tenzij anders is overeengekomen, te voldoen. De betalingen voor Diensten van SOPRO zijn eerst verschuldigd vanaf de door SOPRO aan de Klant meegedeelde datum dat de betreffende Diensten bedrijfsklaar aan de Klant beschikbaar zijn gesteld. Indien de bedrijfsklare beschikbaarstelling wordt verhinderd doordat SOPRO dan wel een door haar ingeschakelde derde ten gevolge van aan de Klant toerekenbare omstandigheden onvoldoende toegang heeft tot de locatie waar een Netwerkaansluitpunt en/of Randapparaten moet worden geïnstalleerd, zijn de betalingen verschuldigd vanaf de datum waarop, uitsluitend naar het oordeel van SOPRO, beschikbaarstelling zou hebben kunnen plaatsvinden indien wel voldoende toegang zou zijn verleend.

9.2. Betaling van de door SOPRO verzonden facturen dient (indien er geen sprake is van automatische incasso) binnen veertien (14) dagen te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op. Het is de Klant niet toegestaan enig bedrag te compenseren of te verrekenen met hetgeen de Klant aan SOPRO verschuldigd is.

9.3. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn dan wel de termijn van veertien (14) dagen betaalt, dan is de Klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van een procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente als bedoeld in de artikelen 6:119 BW of 6:119a BW hoger is in welk geval deze wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Het bepaalde in de artikelen 6:119 lid 2 en 6:119a lid 3 BW is van overeenkomstige toepassing.

9.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag ten laste, surseance van betaling van of van toepassing verklaring van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de Klant zijn de vorderingen van SOPRO op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

9.5. SOPRO heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
SOPRO kan, zonder daardoor zelf in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. SOPRO kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij door de Klant niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.6. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan kan de vordering van SOPRO ter incasso aan derden uit handen worden gegeven, in welke geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige betaling van alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder ook wordt verstaan de door SOPRO intern gemaakte kosten om tot invordering van bedragen te komen. In ieder geval is de Klant in het geval van een geldvordering incassokosten aan SOPRO verschuldigd, die worden bepaald op vijftien procent (15%) van het totaal verschuldigde bedrag.

9.7. De eventuele door SOPRO gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van de Klant.

9.8. Indien de Klant, nadat hij daarvan door SOPRO schriftelijk dan wel elektronisch in kennis is gesteld met een nadere termijn voor nakoming van dertig (30) dagen, alsnog in gebreke blijft in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens SOPRO, dan is SOPRO gerechtigd tot buitengebruikstelling van de toegang tot de Diensten van SOPRO.

 

ARTIKEL 10 - OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

10.1. De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de in artikel 7.1 bedoelde termijn met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

10.2. De opzegging is uitsluitend tijdig gedaan indien deze SOPRO tijdig bereikt, dat wil zeggen voor twee (2) maanden voor het eindigen van de in artikel 7.1 bedoelde termijn.

 

ARTIKEL 11 - OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

11.1. SOPRO is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
(a) de Klant (een van) diens verplichtingen uit de Overeenkomst(en) niet of niet volledig nakomt;
(b) na het sluiten van de Overeenkomst SOPRO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat door de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
(c) de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

11.2 In geval van liquidatie, faillissement, beslag ten laste, surseance van betaling van of van toepassing verklaring van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de Klant of anderszins het verlies van diens beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan is SOPRO eveneens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden. SOPRO zal aan een curator een redelijke termijn van 7 dagen gunnen waarna de curator uiterlijk moet hebben aangegeven, dat de boedel de overeenkomst nakomt. Bij gebreke daarvan is SOPRO gemachtigd de overeenkomst direct te beëindigen, zonder schadeplichtig te worden of te zijn.

11.3. SOPRO is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan dan wel mag worden verwacht.

11.4. Een Klant heeft het recht de Overeenkomst met SOPRO tussentijds te beëindigen indien SOPRO niet voldoet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst met klant of voortvloeiende uit deze Voorwaarden, doch niet eerder dan nadat de Klant SOPRO schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en SOPRO binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.

11.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SOPRO op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien SOPRO de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

11.6. SOPRO behoudt steeds het recht schadevergoeding van de Klant te vorderen.

11.7. Bij beëindiging van de overeenkomst(en) bericht SOPRO de Klant tegen welke datum de overeenkomst(en) is/ zijn beëindigd. Na de beëindigingsdatum wordt de ruimte van de Klant op het internet verwijderd, haar toegangscode geblokkeerd en wordt de domeinnaam opgeheven, dan wel zal SOPRO tot de beëindigingdatum meewerken aan verhuizing van de domeinnaam, mits de Klant alle verplichten jegens SOPRO is nagekomen. Na de beëindigingsdatum zijn alle gevolgen en kosten voortvloeiend uit (het gebruik van) de website en de domeinnaam voor rekening en risico van de Klant.

 

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

12.1. SOPRO is slechts aansprakelijk voor schade voor zover dat expliciet volgt uit dit artikel.

12.2. Uitsluitend met inachtneming van het hierna bepaalde is SOPRO aansprakelijk voor de door een Klant geleden directe schade ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming dan wel een onrechtmatige daad zijdens SOPRO. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
(a) de redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om een prestatie van SOPRO aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed ingeval de Klant de Overeenkomst heeft ontbonden dan wel heeft laten ontbinden;
(b) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van deze Voorwaarden;
(c) de redelijke kosten, gemaakte ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze Voorwaarden.

12.3. De aansprakelijkheid van SOPRO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant SOPRO onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij de Klant SOPRO een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stelt, en SOPRO ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming tekort blijft schieten. De Klant is daarbij gehouden SOPRO na haar werkzaamheden tot herstel van het verzuim op de deugdelijkheid daarvan te controleren en SOPRO, zo nog gebreken mochten blijken, middels een ingebrekestelling en het gunnen van een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen alsnog resterende en/of aanvullende ontstane gebreke weg te nemen dan wel te herstellen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk aan SOPRO meldt.

12.4. Voor zover de aansprakelijkheid van SOPRO niet is uitgesloten, is deze in al die gevallen beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van het voor de overeenkomst bedongen bedrag gedurende de looptijd van de Overeenkomst, dan wel tot een bedrag van 5.000,- EURO, van toepassing zijnde het laagste van deze twee, per incident of reeks van incidenten.

12.5. Aansprakelijkheid van SOPRO voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.6. Het via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen overbrengen dan wel digitaal en/of elektromagnetisch opslaan van data brengt risico’s met zich mee op het gebied van behoud en beveiliging van deze data. SOPRO niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit dan wel verbandhoudend met de aantasting, verstoring, verdwijning, vervorming en openbaarwording van de data die digitaal en/of elektromagnetisch wordt opgeslagen of via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt overgebracht, alhoewel SOPRO zich tot het uiterste inspant om zulks binnen de grenzen van de stand der wetenschap te voorkomen.

12.7 Aansprakelijkheid van SOPRO voor schade aan derden is uitgesloten. De Klant vrijwaart SOPRO voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van SOPRO jegens klant is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van: ondeskundig gebruik/foutieve installatie van - en het verschaffen van onjuiste/onrechtmatige informatie en/of afbeeldingen op - een Internetsite, dan wel schuldig maken aan strafbare feiten door het plaatsen of verzenden van informatie door de klant, medewerkers van de klant en/of derden; het zonder toestemming van klant of SOPRO inbreken in en/of toegang verschaffen tot -computerprogramma's/Internetsites door derden (hacken); het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

12.8. Iedere aansprakelijkheid voor schade van SOPRO voor het uitvallen dan wel niet volledig functioneren dan wel anderszins verstoord zijn van haar Diensten dan wel de toegang tot haar Diensten in geval van een onvoorziene tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, onderbreking in of blokkering van de toegang tot het systeem of het Internet bij SOPRO of derden, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van SOPRO alsmede in het geval van (regulier) onderhoud is uitdrukkelijk uitgesloten en vormt geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van SOPRO jegens de Klant.

12.9.Tekortkomingen van aanbieders van Telecommunicatienetwerken en data-/ of telecommunicatienetwerken waarmee de Telecommunicatienetwerken zijn verbonden en aanbieders van Netwerkaansluitpunten, Randapparaten en Voorzieningen zijn niet aan SOPRO toerekenbaar; iedere aansprakelijkheid hiervoor wordt door SOPRO uitdrukkelijk uitgesloten.

12.10. De in dit artikel genoemde beperkingen c.q uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SOPRO.

 

ARTIKEL 13 – OVERMACHT

13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SOPRO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SOPRO niet in staat is haar verplichtingen jegens een Klant na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SOPRO worden daaronder begrepen.

13.3. SOPRO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SOPRO haar verbintenis had moeten nakomen.

13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5. Voorzover SOPRO ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SOPRO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de Klant te declareren. De Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 14 - VERPLICHTINGEN SOPRO

14.1. SOPRO spant zich in om de toegang tot haar Diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. SOPRO verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen. Het is echter technisch onmogelijk om elke storing of beperking van de toegang tot haar Diensten te voorkomen – SOPRO is daarbij immers ook nog afhankelijk van derden waaronder telecommunicatie- en datatransportaanbieders. Storingen of beperkingen in de toegang tot haar Diensten worden door SOPRO wel zo spoedig mogelijk verholpen. Aansprakelijkheid van SOPRO voor het niet of niet goed functioneren van de toegang tot haar Diensten kan alleen binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 12 van deze Voorwaarden ontstaan.

14.2. De toegang tot haar Diensten wordt door SOPRO aangeboden op een Netwerkaansluitpunt op de locatie die met de Klant wordt overeengekomen. Alle apparatuur en bekabeling die ten behoeve van de toegang tot het Internet nodig is vallen uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van SOPRO – voor zover noodzakelijk wijst SOPRO reeds nu alle aansprakelijkheid dienaangaande af.

14.3. SOPRO verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste verzoek door de Klant alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen.

 

ARTIKEL 15 - DSL / BREEDBANDDIENSTEN

15.1. Voor aansluiting op DSL dient een vaste telefoonaansluiting door de betreffende telecommunicatieaanbieder geschikt te worden gemaakt voor DSL gebruik. Uitsluitend de telecommunicatieaanbieder kan bepalen of een vaste telefoonaansluiting geschikt is voor DSL gebruik. Met betrekking tot de aanpassing van de vaste telefoonaansluiting is SOPRO afhankelijk van de betreffende telecommunicatieaanbieder; zij kan daarom op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor handelingen en/of informatie over beschikbaarheid van DSL van de telecommunicatie-aanbieder – voor zover noodzakelijk wijst SOPRO reeds nu alle aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van en omzetting tot DSL uitdrukkelijk af.

15.2. SOPRO kan er niet voor instaan dat elke betrokken telecommunicatieaanbieder een vaste telefoonaansluiting kan aanpassen voor DSL gebruik dan wel dat line sharing mogelijk is. De Klant dient een en ander zelf bij dienstelecommunicatie-aanbieder na te gaan.

15.3. Bij DSL aansluitingen met een datalimiet wordt het extra dataverkeer boven de overeengekomen datalimiet aan de Klant in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 16 – ONDERHOUD EN BUITENGEBRUIKSTELLING VAN DE DIENSTEN

16.1. De technische eigenschappen van de Diensten van SOPRO en het data- en telecommunicatienetwerk kunnen door SOPRO dan wel door de telecommunicatie- en datatransportaanbieders worden gewijzigd.

16.2. Waar mogelijk zal SOPRO de in artikel 16.1 bedoelde wijzigingen ten aanzien van haar Diensten (doen) uitvoeren zonder dat die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de Klanten en de door hen gebruikte Randapparatuur. Indien zulks niet mogelijk is en bijvoorbeeld buitengebruikstelling van de Diensten dan wel het SOPRO Netwerk noodzakelijk is, dan heeft SOPRO het recht hiertoe over te gaan zeven (7) dagen na behoorlijke voorafgaande bekendmaking aan de Klant, tenzij onverwijlde spoed SOPRO noopt tot het onmiddellijk uitvoeren van de wijziging. Aansprakelijkheid van SOPRO voor schade die een Klant door het doorvoeren van wijzingen lijdt is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.3. Voor wijzigingen ten aanzien van data- en telecommunicatienetwerk(en), waarbij SOPRO afhankelijk is van telecommunicatie- en datatransportaanbieders, kan SOPRO geen enkele verantwoordelijkheid jegens de Klant dragen, zij sluit deze dan ook uit.

16.4. Telecommunicatie- en datatransportaanbieders hebben het recht om alle maatregelen te nemen om storingen van het data- en telecommunicatienetwerk te voorkomen of op te heffen, om maatregelen te treffen om schade of hinder te voorkomen of preventief onderhoud te plegen. De Klant zal de door de Telecommunicatie- en datatransportaanbieders via SOPRO in dat verband gegeven instructies onverwijld en voor eigen rekening opvolgen.

16.5. Met inachtneming van het in deze Voorwaarden bepaald behoud SOPRO zich het recht voor haar Diensten buiten gebruik te stellen indien de Klant zijn verplichtingen jegens SOPRO niet nakomt. Ook heeft SOPRO te allen tijde de mogelijkheid om pagina’s van de Klant van het internet te verwijderen, indien deze het functioneren van de Diensten van SOPRO belemmeren of onmogelijk maken.De verplichting van de Klant tot betaling van de vergoedingen zoals bedoeld in lid 8.1 van deze Voorwaarden blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling onverminderd bestaan. Tot indienststelling wordt door SOPRO slechts overgegaan indien de Klant binnen de door SOPRO gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en de heraansluitkosten vooraf betaalt.

 

ARTIKEL 17 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

17.1. Bij de door SOPRO gefaciliteerde toegang van de Klant tot het Internet gelden de Gedragsregels en de voorwaarden van de Fair Use Policy. In het geval dat de Klant (herhaaldelijk) in strijd handelt met deze Gedragsregels en/of de Fair Use Policy behoudt SOPRO zich het recht voor om de Klant van de toegang tot het Internet af te sluiten en de Overeenkomst op te zeggen.

17.2. Zonder (schriftelijke) toestemming van SOPRO is het de Klant verboden de door SOPRO verschafte Gebruikersnaam en het Wachtwoord aan derden over te dragen.

17.3. De Klant garandeert dat alle redelijke instructies van SOPRO met betrekking tot het gebruik van Diensten worden opgevolgd om voortzetting van Diensten op een redelijke en ongestoorde wijze te kunnen uitvoeren, en SOPRO in verband daarmee alle medewerking verleent waarom SOPRO redelijkerwijs verzoekt.

17.4. De persoonsgegevens van de Klant verstrekt aan SOPRO worden zorgvuldig en overeenkomstig de wet door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij SOPRO daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

17.5. De klant zal een wijziging van zijn (correspondentie-) adres, onverwijld, en uiterlijk vier weken van tevoren schriftelijk mededelen aan SOPRO. De klant zal een voorgenomen wijziging, verplaatsing of verhuizing van zijn internet aansluiting onverwijld van tevoren schriftelijk mededelen aan SOPRO. De klant ontvangt van SOPRO een opgave van de kosten die aan de hiervoor bedoelde wijziging zijn verbonden.

 

ARTIKEL 18 - ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

18.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. SOPRO zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de Klant verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor de Klant jegens SOPRO instaat.

18.2. SOPRO is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Indien de toegangsgegevens voor FTP toegang tot een website en/of servermap, welke door SOPRO beschikbaar wordt gesteld en waarop/in door SOPRO in opdracht van de Klant ontwikkelde programmatuur functioneel afgeleverd is, op verzoek dienen te worden overgedragen aan de Klant en/of derden, vervalt elke aansprakelijkheid op correcte werking van de aanwezige, door SOPRO ontwikkelde, programmatuur.

 

ARTIKEL 19 - AFLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE VAN PROGRAMMATUUR

19.1. SOPRO zal de te ontwikkelen programmatuur aan de Klant conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door SOPRO uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

19.2. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na aflevering of, indien een door SOPRO uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie.Partijen zullen in onderling overleg de inhoud en specificaties van de acceptatietest bepalen.

19.3. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
(a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of,
(b) indien een door SOPRO uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen: na voltooiing van de installatie, dan wel
(c) indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel indien SOPRO vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 19.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 19.6 aan acceptatie niet in de weg staan.
In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien de Klant daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

19.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de Klant SOPRO hierover zo spoedig mogelijk gedetailleerd, schriftelijk, informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

19.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur andere fouten dan bedoeld in lid 4 bevat, dan zal de Klant SOPRO hierover tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in de vorm van een gedetailleerd testrapport informeren. SOPRO zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij SOPRO gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

19.6. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijn de fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van de SOPRO om deze kleine fouten te herstellen.

19.7. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

 

ARTIKEL 20 - INTELLECTUELE EIGENDOM

20.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door SOPRO geleverde zaken berusten bij SOPRO, waaronder maar niet beperkt tot programmatuur, apparatuur, modellen, analyses, documentatie, handleidingen, offertes, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

20.2. Het is Klant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SOPRO niet toegestaan om op de door SOPRO geleverde zaken of op de verpakkingen daarvan aangebrachte merken of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de geleverde zaken of enig gedeelte daarvan te wijzigen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

20.3. SOPRO verstrekt aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht op de door haar geleverde zaken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SOPRO, is Klant niet gerechtigd de geleverde zaken op een andere wijze te gebruiken dan overeengekomen en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen en/of in licentie te geven.

20.4. Klant staat er voor in dat hij gerechtigd is om de aan SOPRO ter beschikking gestelde zaken door SOPRO te laten verveelvoudigen, openbaar te maken, of anderszins te bewerken zoals nader overeengekomen door partijen en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op intellectuele eigendoms¬rechten van derden. Klant legt aan SOPRO alle benodigde bewijsmiddelen van diens rechten over, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een afschrift van een merkinschrijving of een licentie¬overeenkomst.

20.5. Ingeval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of wanneer het vermoeden bestaat dat met de uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het SOPRO vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, teneinde de gestelde inbreuk op te heffen en de schade ter zake zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover de door SOPRO te nemen maatregelen kosten voor Klant met zich meebrengen, is SOPRO daarvoor niet aansprakelijk.

20.6. De Klant verleent SOPRO vrijwaring voor alle schade en kosten waarvoor SOPRO wordt aangesproken als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten, terzake de door Klant aan SOPRO ter beschikking gestelde zaken. De Klant zal jegens SOPRO op diens eerste verzoek afdoende zekerheid stellen voor nakoming van haar hieruit voortkomende financiële verplichtingen jegens SOPRO.

20.7. De Klant zal SOPRO onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door SOPRO geleverde (nog te leveren) zaken of verrichte (nog te verrichten) werkzaamheden.

 

ARTIKEL 21 - ANNULERING OPDRACHT ONTWIKKELING PROGRAMMATUUR

21.1. Indien de Klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan SOPRO alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van SOPRO op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

 

ARTIKEL 22 – WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

22.1. SOPRO heeft het recht deze Voorwaarden alsmede eventuele overige voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten; SOPRO zal daarbij de redelijke belangen van de Klant in acht nemen.

22.2. Wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na de schriftelijke of elektronische bekendmaking daarvan door SOPRO, dan wel op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

22.3. De Klant heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien hij de wijziging van de (algemene) voorwaarden niet wenst te accepteren omdat deze leidt tot een aanmerkelijke verzwaring van zijn verplichtingen dan wel tot een dienstverlening door SOPRO die wezenlijk afwijkt van de dienstverlening zoals die gold voordat de wijzigingen van kracht werden. De Klant dient alsdan de Overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch op te zeggen met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden. Deze opzegging dient tijdig te geschieden, dat wil zeggen voor de datum waarop de wijzigingen van kracht zullen worden.

 

ARTIKEL 23 – VERJARINGSTERMIJN

23.1. Vorderingsrechten van de Klant, niet zijnde consument, jegens SOPRO verjaren uiterlijk na verloop van één (1) jaar na het ontstaan daarvan.

 

ARTIKEL 24 – CONSUMENTENBEPALINGEN

24.1. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet indien en voor zover zij vallen onder het bereik van de bepalingen genoemd in artikel 236 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 25 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

25.1. Op alle rechtsbetrekkingen verbandhoudend met of voortvloeiend uit Overeenkomst(en) tussen SOPRO en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

25.2. De Rechtbank Breda is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen verbandhoudend met of voortvloeiend uit Overeenkomst(en) tussen SOPRO en de Klant, tenzij op grond van dwingende competentiebepalingen een andere bevoegde rechter wordt aangewezen.